Terapeuten

Kristine Lauve Steensen

Jeg opplever at det er relasjonen og kontaktarbeidet som utgjør den avgjørende komponenten for virksom terapi. I gestaltterapeutisk metode står nettopp relasjon og kontakt sentralt. 

Som terapeut er jeg opptatt av å bygge en tillitsfull og trygg relasjon mellom oss. Vi oppdager sammen det som skjer her-og-nå, og bygger videre på de oppdagelsene i arbeidet med gjeldende tematikk.

Jeg er opptatt av at individets, samfunnet og klodens helse henger i hop, og jeg ser den enkeltes problematikk i sammenheng med omgivelsene hen er en del av.

 

Faglig bakgrunn

Jeg er utdannet gestaltterapeut fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og har fordypet meg i arbeid med sorg og relasjonelle traumer. Jeg har for øvrig kompetanse og erfaring i arbeid med tematikk som ensomhet, stress, uro, utbrenthet, utfordrende overganger og livsendringer, erfaringer av ulike former for utenforskap, samt annen eksistensiell problematikk. 

For tiden følger jeg etterutdanning ved NGI og fordypning i traumepraksis hos gestaltterapeut og veileder Miriam Taylor i England. 

 

Jeg er styreleder i Norsk gestaltterapeutforening NGF i perioden 2023-2025, styremedlem i Norsk Psykoterapi Forening NFP og representant for NGF i European Assosiation for Gestalt Therapy EAGT.

Jeg jobber frivillig som sorggruppeleder i Fransiskushjelpen i Oslo.

 

Fra tidligere har jeg diverse kurs fra andre former for psykoterapi, bl.a. økopsykoterapi, kroppsbevisst psykoterapi og kunst- og uttrykksterapi. Jeg er også utdannet kulturhistoriker (hovedfag i etnologi) og har bl.a. jobbet som rådgiver og pedagog i mange år.

 

Kvalitetssikring
Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF) og har ansvarsforsikring gjennom foreningen i Gjensidige. Jeg er registrert i Register for utøvere av alternativ behandling som er en del av Brønøysundregistrene. Jeg er underlagt gjevnlig veiledning av klinisk praksis og deltar i profesjonell faglig oppdatering.

 

Personvern
For informasjon om hvordan jeg forholder meg til personvern, les personvernerklæringen

Bestill time

Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innen klinisk psykoterapi og humanistisk psykologi, og ble grunnlagt i USA på begynnelsen av 1950-tallet.


Faglig forankring
Vi bygger på gestaltpsykologiske teorier, eksistensiell-fenomenologisk filosofi og har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger slik at en kan se nye valgmuligheter og foreta ønskede endringer i livet sitt. 

Opplevelsesorientert arbeidsmetode
Gestaltterapeutisk tilnærming er opplevelsesorientert fremfor fortolkende eller analytisk. Dette innebærer at terapeuten ikke tar rollen som ekspert, og at vi ikke nødvendigvis ”bare” prater i timene. Eksempler på eksperimenter og øvelser kan være bruk av stolarbeid, tegning, rollespill, bevegelse i rommet o.l. Hensikten med eksperimenteringen er å øke klientens bevissthet på seg selv gjennom nye erfaringer i terapirommet.


Relasjonen mellom terapeuten og klienten er et viktig arbeidsverktøy i gestaltterapi. Terapeuten kommer klienten i møte i et Jeg-Du forhold, og terapeuten er i kontakt med sin egen kropp, tanker og følelser samtidig som hen lytter inn til den andre og det som skjer i mellom.

Hvem egner gestaltterapi for?

Gestaltterapi egner seg til å bearbeide tidligere uferdige opplevelser, såkalte uferdige/fikserte gestalter, ulike typer konflikter og kriser og i egenutvikling. Det egner seg også for arbeid med par og grupper.


På Norsk Gestaltinstitutt Høyskole sin hjemmeside sies det at gestaltterapi ikke er "en lettvint eller hurtig kur”, det kan være krevende arbeid. Men det kan også være meningsfullt og berikende. Gestaltterapeut og psykoanalytiker Fritz Perls mente f.eks. at gestaltterapi er en for god metode til å bare benyttes på syke mennesker. Det er en tilnærming som kan støtte mennesker til ta tilbake ansvar for og eierskap til sitt eget liv.

 

Gestaltterapi er momsbelagt
01.01.2021 innførte regjeringen 25 % merverdiavgift (MVA) på flere komplimentære helsetjenester, bl.a. gestaltterapi. Frem til da hadde gestaltterapi vært unntatt MVA siden 2009.


Norsk gestaltterapeutforening (NGF) og paraplyorganisasjonen Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP)  jobber mot økt anerkjennelse innen psykisk helse og gjeninnføring av unntak for MVA. 

Logodesigner: Eirik Pettersen

Fotograf: Anette Lilletvedt